Samråd enligt miljöbalken för tillståndsändring vid kraftvärmeverket i Gällivare

Gällivare Energi AB avser att ansöka om ändringstillstånd enligt 16 kap 2a § miljöbalken för tillägg av två nya reserv- och spetslastpannor med en installerad tillförd effekt på 9,9 MW vardera vid eller i anslutning till kraftvärmeverket på fastigheten Gällivare 57:30. Som bränsle för de nya pannorna planeras eldningsolja 1 alternativt bioolja. Ansökan ska lämnas till miljöprövningsdelegationen i Norrbottens län och omfattar även tillägg av bioolja som bränsle på kraftvärmeverket. Anledningen till ändringen är att säkerställa fjärrvärmeleveranserna till bostäder och verksamheter inom Gällivare-Malmberget-Koskullskulle vid kall väderlek och/eller tillfälliga produktionsbortfall vid verksamhetens huvudproduktionsanläggning.  

I arbetet med att ta fram ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska samråd med berörda hållas. I detta fall utgörs samrådet av ett avgränsningssamråd. Syftet med avgränsningssamrådet är att alla som berörs av den planerade förändringen i ett tidigt skede ska få möjlighet att få information om ändringen, ställa frågor och lämna synpunkter i den fortsatta planeringen och arbetet med ansökningshandlingarna. Inför samrådet har ett samrådsunderlag tagits fram som bland annat beskriver de planerade ändringarna och vilken miljöpåverkan de kan komma att ge upphov till. 

Kontakta Niklas Aurö via e-post niklas.auro@gallivareenergi.se, telefon 0970-755 82 eller Emma Jansson via e-post emma.jansson@m-solutions.se, telefon 021-40 40 55 om du har frågor eller vill ta del av underlag för samråd. För att vi ska kunna ta hänsyn till era frågor eller synpunkter i den fortsatta tillståndsprocessen ska de ha lämnats till oss senast den 7 februari 2024. Synpunkter lämnas skriftligen till Emma Jansson enligt ovan.